Kvalitetspolicy

Visionen

Vårt övergripande mål är att vara det självklara valet för eftermarknaden inom verkstadsindustrin i norra Europa genom att etablera oss som ett framstående kunskapscenter med stark lokal förankring.

Affärsidén

Vi strävar efter att öka konkurrenskraften och produktiviteten inom plåtbearbetande industri i norra Europa genom att erbjuda högkvalitativt förebyggande underhåll och automatiserade produktionslösningar.

Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Vi åtar oss att efterleva tillämpliga lagar, förordningar, kontraktskrav och andra relevanta normer. Ledningssystem verkar för ständiga förbättringar vilket säkrar att ständigt höja företagets kvalitets- och miljöprestanda samt anpassning till förändringar i omvärlden. Att göra rätt från början skapa förutsättningar för nöjda kunder, en positiv arbetsmiljö och en trygg arbetsplats, samt möjligheten att uppnå god lönsamhet.

Vi värdesätter våra medarbetares färdigheter och kunskaper och använder vår unika kompetens för att skapa en lärande organisation.
Förmågan att skydda både den inre och yttre miljön ses som ett viktigt konkurrensmedel och långsiktigt avgörande för vår överlevnad.

Kvalitet

Vi strävar efter att göra rätt från början för att uppnå hög kundnöjdhet och skapa långsiktiga relationer.

Miljö

Vi agerar proaktivt för att skydda vår miljö genom att effektivisera energianvändningen och minimera avfall. Vi strävar också efter att återvinna så mycket som möjligt av våra restprodukter.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad, ogrundad behandling raderad och begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet. En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@olsons.se

Skulle du uppleva att vi inte behandlar dina personuppgifter korrekt har du rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten för att lämna klagomål. För att vi ska kunna hjälpa dig så snabbt som möjligt önskar vi att du vänder dig till oss i första hand. Det är viktigt att som anställd kan känna dig trygg hos oss på Olsons Maskinservice AB.

Arbetsmiljö

Vi planerar, leder och följer upp vår verksamhet med fokus på arbetsmiljön. Planeringen av en god arbetsmiljö bygger på en helhetsbedömning och är en integrerad del av vår verksamhetsplanering. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som tar hänsyn till olika individers förutsättningar i möjligaste mån, Genom våra arbetsmiljöinitiativ strävar vi efter att öka medarbetarnas arbetsnöjdhet, minska sjukfrånvaron och förbättra effektiviteten.

Hur lång tid vi lagrar dina uppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas så länge det är nödvändigt för att kunna fullgöra förpliktelser enligt anställningsavtalet eller enligt arbetsrättslig och skatterättslig lagstiftning.

Hållbarhet

Vi ser positivt på- och engagerar oss i hållbar utveckling där vi valt ut relevanta mål utifrån FN:s globala mål kopplat till aktiviteter.

Vill du jobba hos oss?

På Olsons arbetar vi effektivt och professionellt i alla led och ger alltid den bästa servicen. Vår personal trivs och drivs av framgång samt av att ha kul på jobbet.

Se alla lediga tjänster här