”Mervärdet av att digitalisera och läsa av produktionsprocesser skapas först efter insamling och professionell analys av data. Det är analysen som leder till konkreta förbättringsåtgärder”

- Patrik Olson marknadschef Olsons Maskinservice. 

 

Ökad produktivitet

Att öka produktiviteten i en presslinje handlar om att öka

produktionstakten och reducera ställtider.

Vi analyserar processdata med nyckeltal och information från

hela presslinjen.

Därefter skapar vi konkreta aktiviteter som inkluderar allt från utbildning

av pressoperatörer och ställare till smartare produktionslösningar i och

omkring anläggningen.

Räkneexempel på ett kundcase:

Befintlig 250 tons presslinje har en utnyttjandegrad på 62 % och arbetar i 2-skift.

Produktionstakten är i snitt 28 spm.

Efter åtgärder som inkluderar utbildning av operatörer samt åtgärder för att reducera ställtider, ökade produktionstakten med 10 % (31 spm) och ställtiderna reducerades med 10 minuter/ställ.

Detta ger en produktionsökning med över 450.000 detaljer/år varav 390.000 som ett resultat av operatörsutbildning.

Bättre ergonomi

Människan är fortsatt den största faktorn som påverkar arbetet i och

omkring pressanläggningar. Att förenkla arbetet för operatören ger också

en ökad säkerhet och produktivitet i anläggningen.

Med hjälp av faktabaserad information kan vi ge operatören rätt

utbildning och argument som underlättar arbetet med kortare ställtider,

eliminera tunga moment och förenkla övervakningen av processen i

anläggningen.

 

Online Support

Online Support handlar om två saker. 

Dels att övervaka anläggningen och ge rätt underhållsåtgärder för att förhindra oplanerade stopp och dels att ge akut support via uppkopplad länk till våra servicetekniker.

Med vetskap om anläggningens status minimeras risken för större haverier

och vi kan skapa faktabaserade serviceåtgärder som genomförs under

planerade produktionsstopp. På det viset minskas antalet oförutsedda

driftstopp, produktionsprocessen blir stabilare och underhållskostnaden

minskar.

 

Läs mer i våra artiklar i Verkstadstidning och Aktuell Produktion

 

Detaljerad kalkyl över Ökad Produktivitet:

Förutsättningar:

  • Nyttjandegraden idag är 62 %.
  • Prod takt idag är i snitt 28 spm.
  • Man utför ett ställ per dag.
  • Produktion i tvåskift 2 x 8h/dag.
  • Antal arbetsveckor per år är 44 st.

Utfall INNAN åtgärder:

Man producerar i pressen 44 veckor x 5 dagar = 220 dagar/år.

Varje dag är möjlig produktionstid 2 x 8h = 16 h x 220 dagar = 3520 h/år

Med en nyttjandegrad på 62 % producerar pressen i 62% x 3520h = 2182h/år

2182h x 60 min ger total faktisk produktionstid = 130920 min/år

Med en produktionstakt på 28 slag/min produceras 28 spm x 130920 min = 3.665.760 detaljer/år.

Utfall EFTER åtgärder:

Produktionstaktsökning med ca 10 %  till 31 spm ger 31 x 130920 = 4.058.520 detaljer/år

Med en reducerad ställtid på 10 min, med  1 ställ/dag ger det en ökad produktionstid på 10 x 220 = 2200 min/år.

Detta ger en merproduktion av 31 spm x 2200 min = 68.200 detaljer/år.

Summa produktionsökning:

Taktökningen ger : 4058520 – 3665760 = + 392.760 detaljer per år

Ställtidsreduceringen ger + 68.200 detaljer per år

Summa + 460.960 detaljer / år.

SparaSparaSparaSpara